Skip to content

 

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Christmas Gift»

 

1. Αντικείμενο της Ενέργειας . ELAIS-UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και Σενέκα αρ.10, με Α.Φ.Μ. 998279212 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») με διακριτικό τίτλο «Christmas gift», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/AIM.gr στο Facebook, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρεία ΦΙΟΥΖ ΜΠΙΜΠΙΝΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, (περαιτέρω ο «Συνεργάτης ») και την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την αποστολή των δώρων αναλαμβάνει η εταιρεία ΦΙΟΥΖ ΜΠΙΜΠΙΝΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΦΙΟΥΖ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, με Α.Φ.Μ. 094284446, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (περεταίρω ο «Πάροχος»).

2. Η εν λόγω Ενέργεια δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια , έχει όποιος έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται.

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων . Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και του Συνεργάτη, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

5. Διάρκεια της Ενέργειας . Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 17/12/2021 και ώρα 12:00. (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 31/12/2021 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

6. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια . Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια με θέμα «Christmas gift», κάθε χρήστης πρέπει ακολουθήσει τη διαδικασία όπως περιγράφεται στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/AIM.gr σχετικό post της Ενέργειας. Ο χρήστης θα πρέπει να κλικάρει στο «Apply now» του post που επικοινωνεί την Ενέργεια και να οδηγηθεί σε μια φόρμα συμμετοχής. Θα επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, ότι είναι άνω των 18 ετών τσεκάροντας τα αντίστοιχα κουτάκια, ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της Ενέργειας και ότι γνωρίζει ότι το facebook δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την Ενέργεια και ακολούθως θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη και email). Στη συνέχεια θα κάνει submit. Το παραπάνω ορίζει την έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια. 

Ο χρήστης, εάν και εφ’ όσον το επιθυμεί και ανεξάρτητα από την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, προαιρετικά μπορεί να τσεκάρει και ένα επιπλέον κουτάκι με το οποίο θα δηλώνει ότι αποδέχεται την αποστολή ενημερωτικών emails για την ΑΙΜ.

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στην Ενέργεια. Η υποβολή συμμετοχής στην Ενέργεια γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή/και ο Συνεργάτης, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Ενέργεια, καθώς και αναφορικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην Ενέργεια. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Ο Διοργανωτής και/ή ο Συνεργάτης μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στην Ενέργεια οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τρίτων, κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στο Διοργανωτή. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού.

7. Δώρα . Τα δώρα που θα κερδίσει κάθε νικητής είναι:

Προϊόντα στοματικής υγιεινής ΑΙΜ (4 οδοντόκρεμες και 8 οδοντοβουρτσες) και 1 Instant Polaroid Now Red Φωτογραφική Μηχανή.  

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών της Ενέργειας . Μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ενέργεια που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα που βρίσκονται στην παράγραφο 5, θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης 1 νικητής και 1 επιλαχόντας. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11/1/2022 ώρα 14:00 στα γραφεία της ΦΙΟΥΖ ΜΠΙΜΠΙΝΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την ίδια ημέρα με την κλήρωση. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» και ως τέτοιες νοούνται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους όρους 2, 3 και 5.

9. Με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες σε αυτό δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα στους Διοργανωτή, Συνεργάτη και Πάροχο μόνο για τους σκοπούς τoυ συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Ακολούθως, ο νικητής θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους με μήνυμα στο προσωπικό του email δια του οποίου έλαβεμέρος στην Ενέργεια, μέσω του Συνεργάτη με τον οποίο συνεργάζεται ο Διοργανωτής.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος Νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από τον Συνεργάτη τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να του αποσταλεί το δώρο (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. και κατά την προβλεπόμενη κατά τα άνω διαδικασία. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων της Ενέργειας και αποδοχής του δώρου.

Το Δώρο θα σταλεί μέσω του Παρόχου ο οποίος και έχει προμηθευτεί τα Δώρα για λογαριασμό του Διοργανωτή άνευ οποιασδήποτε δαπάνης των νικητών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν.

Για την παραλαβή των Δώρων ο νικητής ή/και κατά περίπτωση ο Αναπληρωματικός, θα πρέπει να επιδείξει στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο (courier), το οποίο θα πραγματοποιήσει την παράδοση των Δώρων στον νικητή, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς του, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, καθώς και να παραδώσεισυμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από το ως άνω πρόσωπο κατά την παράδοση του Δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του Δώρου και καμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και των Συνεργάτη και Παρόχου.

Ο Διοργανωτής και/ή οι Συνεργάτης και Πάροχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τον νικητή/Αναπληρωματικό (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικός για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το μήνυμα στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα, αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους- ή/και να το ακυρώσουν.

Τα Δώρα παρέχονται με αιτία την Ενέργεια και ουδεμία ευθύνη φέρουν ο Διοργανωτής και/ή ο Συνεργάτης για τυχόν πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ. Ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών της Ενέργειας για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας και της διανομής των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων: όνομα χρήστη, email.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στην Ενέργεια και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητής, για την αποστολή των δώρων τους. Ο Διοργανωτής διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στο Συνεργάτη (Εκτελών την Επεξεργασία),o  οποίος θα προβεί στην επεξεργασία των δεδομένων κατ’ εντολή και βάσει των οδηγιών του Διοργανωτή. Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το δώρο στον Νικητή/Αναπληρωματικό, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα του νικητή/Αναπληρωματικού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.

Επίσης, εάν και εφ’ όσον επιθυμούν οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να παράσχουν την συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία του ονοματεπωνύμου και του email τους για την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών από την AIM μέσω email και διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα τους, αφού ενημερωθούν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους προς αυτό τον σκοπό,  όπως περιγράφεται στο link https://www.unilevernotices.com/greece/greek/privacy-notice/notice.html

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση του Διοργανωτή προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους της Ενέργειας.

Για την περίπτωση της επεξεργασίας προς αποστολή ενημερώσεων, η νομική βάση επεξεργασίας είναι  η συγκατάθεση των συμμετεχόντων.

Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από τον Διοργανωτή, παρά μόνο από το facebook στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα της Ενέργειας, για τις οποίες το facebook εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση τoυ λογαριασμού τoυς στο facebook.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν, πέραν της εταιρείας που διατηρεί την πλατφόρμα του facebook, μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή (Διαφημιστική εταιρεία, κλπ.) που ενεργούν για λογαριασμό του και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια της Ενέργειας.

Ως προς τα στοιχεία που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν λήψης συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερώσεων, πρόσβαση σε αυτά θα έχουν, πέραν της Διοργανώτριας εταιρίας, οι συνεργάτες της, (διαφημιστική εταιρία, πάροχος πλατφόρμας αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων)

Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί η Ενέργεια και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται, χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.

Για την περίπτωση της λήψης συγκατάθεσης προς περαιτέρω επεξεργασία για προωθητικούς σκοπούς, ως προς τον χρόνο διατήρησης δεδομένων ισχύει η γνωστοποίηση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ανωτέρω.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. αντίταξη στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,

στ. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν. Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

ζ. ανάκληση της συγκατάθεσης, για την περίπτωση της παροχής συγκατάθεσης στη λήψη ενημερώσεων και διαφημίσεων

Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ακόλουθη διεύθυνση Unilever , Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, υπ’ όψιν: Επικεφαλής Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Global Data Protection Officer), ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση unilever.Greece@unilever.com.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς του διαγωνισμού και η επεξεργασία τους, βασιζόμενη στην υποχρέωση του Διοργανωτή (Υπευθύνου Επεξεργασίας) να εκπληρώσει τους όρους της Ενέργειας, αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή, ως προς την αποστολή των δώρων, αντιθέτως η παροχή των στοιχείων για την αποστολή ενημερώσεων δεν αποτελεί αναγκαίο όρο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της UNILEVER σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση: https://www.unilevernotices.com/greece/greek/privacy-notice/notice.html

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων . Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Αποδοχή των όρων . Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει, τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και αποδέχεται ότι το facebook δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με την Ενέργεια. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή/και του Συνεργάτη. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε διαφορά σχετική με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

 

Ο Διοργανωτής

ELAIS-UNILEVER HELLAS